Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1. ALICI sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.2. SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.3. ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

2.4. SATICI ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.5. İşbu sözleşme, ekleri ve www.rxmpws.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

2.6. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

2.7. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı yeni borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yeni borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı : GEMAŞ Genel Mühendislik Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Kazım Dirik Mahallesi 372/2 Sok. No:33 Bornova - İzmir
Telefon : 0 232 431 01 20
Faks     : 0 232 431 00 13

MADDE 4 – ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ


Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi             :
Telefon          :
E-posta          :

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi          :
Ürünün Teslim Tarihi     :
Teslim masraflarının tutarı :
Mal/Ürün/Hizmet Türü :
Miktarı                 :
Marka/Model         :
Peşin TL. Satış Fiyatı         :
(Vergiler Dahil)         :

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7. ALICI'nın işbu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

6.8. Satılan ürünlerin fiyatları KDV dahil olarak belirtilmiştir. KDV oranı %18’dir. ALICI satış işlemi sırasında site üzerinde yer alan fiyat ile ürün/hizmeti satın aldığını kabul eder. Fiyatın değişmesi farklı sistemlerde geçerli olan fiyatların uygulanmasını, farkonı talep edemez.

6.9. www.eczanet.com/etiket sitesi üzerinden yapılan fiziki ürünler ile ilgili teslim SATICI’nın belirlediği ve satış esnasında belirttiği taşıma sistemi üzerinden yapılacaktır. Farklı bir kargo veya taşıma sistemi ALICI tarafından talep edilirse taşıma ücretleri ALICI’ya aittir.

6.10. SATICI, ALICI tarafından sağlanan bilgilerin doğru olmadığını veya ALICI’nın ilgili ürünün lisans haklarını ihlal ettiğini düşündüğü durumlarda siparişi göndermeme ve satışı iptal etme hakkına sahiptir.

6.11. ALICI satış işlemi sırasında belirttiği fatura, teslimat ve adet bilgilerinin doğruluğunu kabul eder. ALICI’nın tanımladığı fatura ve teslimat bilgilerinin aykırı beyan şüphesinde SATICI siparişi iptal etme veya ilgili bilgileri doğrulayana kadar bekletme hakkına sahiptir. ALICI’nın sistemde tanımladığı ürün, fatura ve teslimat bilgilerinin hatalı girişinden kaynaklanan gecikme, ürünün teslim edilememesi veya yanlış ürün teslimlerinde SATICI sorumlu değildir. Bilgilerin doğrulanması veya hataların düzeltilmesi için SATICI ALICI’dan ek bilgi/belge talep edebilir.

6.12. ALICI, SATICININ gönderdiği kargo eline ulaştıktan sonra siparişin doğruluğu, bir hasar olup olmadığını teslim sırasında kontrol etmekle yükümlüdür. Hasarlı kargoyu tutanak ile geri gönderir. Daha sonra tutanak SATICI’ya e-posta veya faks yolu ile gönderilmelidir. SATICI hasarlı ürün ve tutanak eline ulaştıktan sonra ürünün yenisini ALICI’ya gönderir.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakkı başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

7.2. www.rxmpws.com sitesi üzerinden alınan yazılım ürünleri ile ilgili lisans ve/veya ek lisansların aktive edilmesi, ilgili yazılım ürününün ambalajının açılması veya yazılımın kullanım süresinin dolmasından sonra ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İs bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.