Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının sorumluluğundadır. Eczacının her fırsattan yararlanarak hastalarına danışmanlık hizmeti sunması gerekir. Danışmanlık hizmetinin doğru verilmesi ilacın hedeflenen terapötik etkisini göstermesini sağlar ve önlenebilir advers etki insidansını düşürür. Eczacının verdiği bu danışmanlık hizmeti hastanın akılcı ilaç kullanımını sağlayacak her türlü bilgi aktarımını kapsar.


Bu çerçevede eczacı tarafından hastaya sunulan sözlü danışmanlık hizmetinin hastanın ilaç ambalajlarına yapıştırılan uygun etiketlerle yazılı talimatlar şeklinde pekiştirilmesi gerekir. RxMediaPharma® RxEtiket® Komple Etiket Seti farmasötik bakım hizmeti sunumunda kullanılan 49 adet farklı uyarı ve bilgilendirme etiketi içerir. Setin ilk etiketi ilacın veriliş zamanının (sabah, öğle, akşam, gece) belirtilmesini sağlarken son etiket eczacının özel bilgilendirme yapabilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. RxMediaPharma® RxEtiket® Komple Etiket Seti toplam 34.500 adet etiket içermektedir.


KOMPLE ETİKET SETİ İÇERİĞİ

RxEtiket® GEMAŞ®'ın tescilli markasıdır. Aşağıdaki Hasta Bilgilendirme ve Uyarı Etiketleri Setinde yer alan grafik ve metinlerin telif hakkı Prof.Dr. Levent Üstünes'e aittir.


Temel Set
Etiket 0 Bu etiket hastanın günlük ilaç alma zamanlarını ve alması gereken ilaç miktarını belirtmek için özel olarak tasarlanmışır. Etiket üzerinde SABAH, ÖĞLEN, AKŞAM ve GECE YATARKEN seçenekleri mevcuttur. Hastanın algılamasını kolaylaştırmak için her ilaç alma zamanını gösteren 4 ayrı görsel simge kullanılmıştır. Her ilaç alma zamanı için hastanın alması gereken ilaç miktarı etiket üzerinde ilgili yere yazılabilir.
Etiket1 Bu etiket birincil veya ikincil etkisi sedasyon olan ilaçlar için kullanılır. Aynı zamanda bir merkezi sinir sistemi depresanı olan etanol, aditif sedatif etkiye neden olabilir.
Etiket5 Bu etiket, özellikle yaşlılarda, ortostatik hipotansiyon oluşturabilecek ilaçlar için kullanılır. Buna bağlı ortaya çıkabilecek düşmeler yaşlılarda görülen kemik kırıklarının başlıca nedenidir. Eczacılar bu konuda hastalarını sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmelidir.
Etiket6 Bu etiket bileşiminde parasetamol (asetaminofen) bulunan tüm preparatlar için gereklidir. Çünkü parasetamol farklı birçok kombine beşeri tıbbi ürünün bileşimine girer. Bu etiket parasetamol içeren reçetesiz ilaçlar (OTC) için de uygundur. Parasetamol için önerilen mutad toplam günlük doz 4 g'dır.
Etiket7 Bu etiket tetrasiklinler, bifosfonatlar, florokinolon antibiyotikler ve metal iyonları ile biyoyararlanımlarının azalmasına yol açan güç çözünür kompleksler oluşturan ilaçlar için kullanılır. Çözünürlüğü antasidler tarafından olumsuz yönde etkilenen ketokonazol gibi ilaçlar için de kullanılır. Bu etiket süt ve süt ürünleriyle birlikte alındığında absorbsiyonu anlamlı ölçüde etkilenmeyen minosiklin ve doksisiklin preparatlarında kullanılmayabilir.
Etiket8 İlaçlar arasındaki etkileşmeler tedavinin başarısız olmasına veya advers etkilere neden olabilir. Bu etkileşmeler farmakodinamik nitelikte olabileceği gibi, ilacın absorbsiyon ya da klirensinin değişiminden de kaynaklanabilir. Etkileşmenin klinik önemi terapötik indeksi dar ilaçlar için daha fazla olabilir. Bu etiket çoğunluğu bir dizi ilacın metabolik klirensinin inhibisyonuna bağlı çoklu ilaç etkileşmesi gösteren ilaçlar için kullanılır. Belirili tamamlayıcı ilaçlar (ör., nutrasötikler, fitomedisinaller, vitamin ve mineral destekleri) diğer ilaçlar ile etkileşebilir. Bu gibi ilaçları kullanmakta olan hastalar bu olasılık hakkında uyarılmalıdır.
Etiket9 Belirli tıbbi ürünlerin bozulmalarını önlemek için 28 °C arasında saklanması gerekir. Bu, bir ev buzdolabı ile sağlanabilir. Hastanın kullanmakta olduğu viyal veya kaset formundaki insülinlerin buzdolabında saklanmasına gerek olmadığına dikkat edilmelidir.
Etiket10 Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sınırlıdır. Örneğin, göz preparatlarının raf ömrü, stabilite problemi veya dikkate alınması gereken diğer hususlar daha kısa bir süreyi gerektirmedikçe, açıldıktan sonra 28 gündür. Bunun için eczacıların Kısa Ürün Bilgisi'ne bakmaları gerekir. İnsülin viyalleri veya kasetleri oda sıcaklığında (25 °C) 28 gün saklanabilir.
Etiket11 Bazı ilaçlar güneş ışığına veya güneş ışığı veren (UV) lambalara mazur kaldıklarında fototoksik veya fotoalerjik reaksiyona neden olabilirler. Bu gibi ilaçları kullanan hastalar güneş ışığının veya güneş ışığı veren lambaların etkisini en aza indirmek için önlem almak üzere teşvik edilmeli ve bu tip potansiyel problemleri minimize etmek için +30 faktör etkili güneş koruyucu ajanlar ve/veya koruyucu giysiler kullanmaları konusunda bilgilendirilmelidir. Bazı sitotoksik ilaçlar veya immünosüpresif ajanlar bazı cilt kanserlerinin insidansını artırır. Bu gibi ilaçları kullanacak olan hastalar aşırı güneş ışığına ve güneş ışığı veren (UV) lambalara maruz kalmaktan kaçınmalıdır.
Etiket12 Belirli ilaçlarla uzun süren tedavinin aniden kesilmesinin ciddi potansiyel sonuçları vardır. Benzodiazepinlerin, uzun süren oral kortikosteroid ve beta blokör tedavisinin aniden kesilmesine bağlı advers etkiler bunların başlıca örnekleridir. Antikonvülzanlarla tedavinin aniden kesilmesinden sonra nöbet sayısının ve sıklığının arttığı bildirilmiştir. Tedavi sırasında advers etki yaşanması durumunda bu etiketteki uyarı geçerliliğini yitirir. Hastalar bu gibi bir durumla karşılaştıklarında doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Eczacılar bu etiketi talimatlar ile açıkça çelişmesi durumunda kullanmamaları gerekir (örn., prednizolon 25 mg, dört gün süreyle günde dört kez).
Etiket13 Enterik kaplı veya modifiye salım şekilleri için "BÜTÜN OLARAK YUTUNUZ" ifadesi içeren etiket yapıştırılmalıdır. Bu gibi ürünlerin içerdikleri etkin maddeyi salıverme özellikleri nedeniyle bütün olarak yutulmaları gerekir. Ezilmeleri ve çiğnenmeleri aşırı dozda alınmalarına bağlı toksisiteye yol açabilir. Bazı tabletler bölünebililr olmalarına rağmen, bölünmüş kısımlarının ezilmemesi veya çiğnenmemesi gerekir. Öte yandan bazı kapsüller içerdikleri pelletlerin zarar görmemesi koşuluyla açılarak kullanılabilirler.
Etiket14 Bazı ilaçların gastrointestinal yan etkileri yemeklerle birlikte alındıklarında azalabilir. Oral yoldan kullanılan bazı hipoglisemik ilaçların yemekle ya da yiyeceklerle birlikte alınması hipoglisemi epizodu görülmesi riskini en aza indirir. Ketokonazolün absorbe olan miktarı mide boşalma hızının yavaşlaması ve çözünürlüğünün midenin asidik ortamında artması nedeniyle yemeklerle birlikte alındığında artar. Griseofulvinin absorbsiyonu da safra akışının uyarılması nedeniyle yemeklerle birlikte alındığında artış gösterir.
Etiket15 Antibiyotikler ve antibakteriyel ajanlar ile önerilen tedavi süresinin tamamlanması hastalığın nüksetme insidansını azaltır ve dirençli suşların ortaya çıkma olasılığını en aza indirir. Bu etiket preparattaki toplam doz miktarı, belirlenen tedavi süresi için gerekenden daha fazla olan bazı pediyatrik dozaj şekilleri için uygun olmayabilir. Örneğin, antibiyotikler genelde sadece beş ila yedi gün süreyle kullanılırlar. Hastalar advers etkiler görülmesi durumunda bu etikette yazan talimatın geçerliliğini yitireceği ve derhal reçeteyi yazan doktora başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
Etiket16 Bu etiket yiyeceklerle beraber alındığında emilimi daha fazla olan ilaçlar için kullanılır. Yemeklerden hemen önce alınan ilaçlar aç karnına alınmış sayılmazlar. Çünkü ilaçtan hemen sonra alınan gıdalar nedeniyle ilaç midede besinlerle karşılaşırlar.
Etiket17 Bu etiket kullanılmadan önce mutlaka çalkalanması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket18 Bu etiket sadece haricen kullanılan ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket19 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması gerekmektedir. Bu etiket bu amaçla hazırlanmıştır.
Etiket20 İnhalasyon yoluyla kullanılan steroidler oral fungal enfeksiyon riskini artırırlar. Kullanım sonrası ağzın suyla çalkalanması bu sorunun görülme insidansını azaltır. Hastalara ağızlarını iyice çalkaladıktan sonra ağızlarındaki çalkalama suyunu tükürmeleri söylenmelidir
Etiket21 Bu etiket bir tıbbi ürün uyku ilacı olarak kullanılacağı zaman ve yatma zamanı ya da gece tek doz alınacağı zaman kullanılmalıdır. Danışmanlık hizmetinin gerekip gerekmediğine hipnotik etkinin birincil veya ikincil etki olmasına bakılarak ve alkolün mutlak kontrendikasyon olup olmamasına göre karar verilir.
Etiket22 Bu etiket etanolün metabolizması ile etkileşen, advers etkilere neden olduğu bildirilen veya etanolle birlikte kullanılması kontrendike olan ilaçlar için kullanılır. Örneğin, asitretin kullanmakta olan kadın hastalar tedavileri süresince veya tedavinin kesilmesinden sonra iki ay alkollü içecekler tüketmemelidir. Alkol asitretinin uzun süreli etkilerinden (ör., teratojenite) sorumlu olan etretinata dönüşümünü indükleyen temel faktördür.
Etiket23 Romatoid artrit ve psoriyazis gibi inflamasyonla seyreden bazı tıbbi durumların tedavisinde kullanılan antienflamatuvar ilaçlar (ör., metotreksat) haftada bir uygulanan düşük doz rejimleri şeklinde uygulanırlar. Bu ilaçlar aşırı dozda alındıklarında ölüm dahil ciddi advers etkilerin görülebildiği bilinmektedir. Bu nedenle eczacılar hastanın kullandığı dozun uygunluğunu mutlaka doğrulamalı, haftada tek doz uygulanmasının gerekçesinin altını çizmeli ve hastalarını sürekli izlemelidirler. Bazı bifosfonatlar ve antimalaryal ilaçlar da haftada bir uygulanır. Eczacı hastasının bu gibi ilaçları her hafta aynı günde alması için teşvik etmelidir.
Tamamlayıcı Set
Etiket24 Bu etiket sitotoksik ilaçların hepsinde kullanılmalıdır. Ayrıca, normal terapötik kullanım sonrası zararlı olabilecek miktarda artık madde içerebilen transdermal yama şeklindeki preparatlarda (ör., fentanil, nikotin, nitrat ve hormon) da kullanılmalıdır
Etiket25 Bu etiket oral uygulamadan çok inhalasyon yoluyla uygulanan kapsüller (ör., tiotropium inhalasyon kapsülleri) için kullanılır. İnhalasyon aleti yardımıyla kullanılması gereken bu gibi kapsüllerin yutulduğu olgular bildirilmiştir.
Etiket26 Bu etiket günde 4 kez alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüde azaltan ilaçlar için kullanılır.
Etiket27 Bu etiket günde 4 defadan az alınan ve yiyeceklerle birlikte alınması biyoyararlanımını önemli ölçüde azaltan ilaçlar için kullanılır.
Etiket28 Bu etiket hastaya oral antikoagülanlar (ör., varfarin) verildiğinde kullanılmalıdır. Aspirin hangi dozda verilirse verilsin trombosit agregasyonunu bozar. Düşük doz aspirin bilinçli olarak reçetelenmedikçe, varfarin gibi oral antikoagülanları kullanan hastaların aspirin kullanmaları önerilmez.
Etiket29 Birçok ilaç çocukların açamayacağı şekilde veya blister ambalaj şeklinde paketlenmiştir. Hastalara bu şekildeki ürünleri başka bir kaba aktarmamaları gerektiği bildirilmelidir. Bazı tıbbi ürünler stabilitenin korunması amacıyla özgün kaplarda sunulurlar (ör., amoksisilinklavulanik asit, aspirin, sodyum valproat) ve paketlerinden çıkarılmaları kimyasal ve/veya fiziksel bozunmalarına neden olabilir. Bir ilacın raf ömrünün pazarlama ruhsatı aldığı kap ya da ambalaja göre belirlendiği göz önünde bulundurulmalı ve genel bir kural olarak tüm ilaçlar orijinal kaplarında saklanmalıdır. İlaçların orijinal kaplarından dozajuygulama yardımı araçlarına konulmak üzere çıkarılmaları kısa periyotlarla sınırlanmalıdır. Bir ilaç bu gibi araçlarda muhafazasının stabilite sorunu yaratmadığına ilişkin kanıt olmadıkça orijinal paketinden çıkarılmamalıdır.
Etiket30 Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapötik ilaç grubundan bir ilaç aynı terapötik ilaç grubundan başka bir ilacın yerine verildiğinde ve her iki ilacın aynı anda kullanılmasının amaçlanmadığı durumlar içindir. Hastanın bir beşeri tıbbi ürünün bileşimindeki etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olması ilaç değişikliğine nedeniyle doz duplikasyonu riskini azaltır. Aynı etkin maddeyi içeren çok sayıda jenerik ticari ürünün bulunması hastada kafa karışıklığına yol açar. Bu nedenle kronik tedavi sırasında, koşullar elverdiği sürece, hastanın kullanmakta olduğu ticari ürünün değiştirilmemesi tavsiye edilir. Hastanın kullanmakta olduğu jenerik ilaç değiştirildiğinde, eczacı aynı hastaya bir sonraki ilaç verişinde daha önce hangi ticari ürünü verdiğini bilebilmelidir. Ayrıca, hasta da ilaç bu değişikliği konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmelidir.
Etiket31 Bu etiket bir ticari beşeri tıbbi ürün yerine diğeri verildiği zaman kullanılır. Belirli bir terapötik ilaç grubundan bir ilaç aynı terapötik ilaç grubundan başka bir ilacın yerine verildiğinde ve her iki ilacın aynı anda kullanılmasının amaçlanmadığı durumlar içindir. Hastanın bir beşeri tıbbi ürünün bileşimindeki etkin maddeler hakkında bilgi sahibi olması ilaç değişikliğine nedeniyle doz duplikasyonu riskini azaltır. Aynı etkin maddeyi içeren çok sayıda jenerik ticari ürünün bulunması hastada kafa karışıklığına yol açar. Bu nedenle kronik tedavi sırasında, koşullar elverdiği sürece, hastanın kullanmakta olduğu ticari ürünün değiştirilmemesi tavsiye edilir. Hastanın kullanmakta olduğu jenerik ilaç değiştirildiğinde, eczacı aynı hastaya bir sonraki ilaç verişinde daha önce hangi ticari ürünü verdiğini bilebilmelidir. Ayrıca, hasta da ilaç bu değişikliği konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmelidir.
Etiket32 Greyfurt suyunun bileşiminde bulunan değişik maddelerin önemli birçok ilacı metabolize eden enzimleri inhibe ettiği ve bu nedenle bu ilaçların biyorarlanımını ve advers etkilerinin görülme insidansını artırdığı gösterilmiştir. Greyfurt suyunun bu etkileri öngörülebilir nitelikte değildir ve hastalar arasında büyük değişkenlik gösterir. Ayrıca tüketilebilecek güvenli greyfurt miktarı konusunda herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Bu nedenle, greyfurt ile etkileşen ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalara greyfurt tüketmemeleri gerektiği bildirilmelidir.
Etiket33 Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sınırlıdır. Örneğin, göz preparatlarının raf ömrü, stabilite problemi veya dikkate alınması gereken diğer hususlar daha kısa bir süreyi gerektirmedikçe, açıldıktan sonra 28 gündür. Bunun için eczacıların Kısa Ürün Bilgisi'ne bakmaları gerekir. İnsülin viyalleri veya kasetleri oda sıcaklığında (25 °C) 28 gün saklanabilir.
Etiket34 metin gelecek
Etiket35 Bu talimat topikal antifungal preparatlar için kullanılır. Derideki bir fungal enfeksiyonun belirtilerinin kaybolması etken olan organizmanın eradike edildiğini göstermez.
Etiket36 Siklofosfamit şiddetli sistite neden olabilir. Bol miktarda su içilmesi bu advers etkinin görülme insidansını azaltır. Bu da ilacın sabah alınması ve hastaya gün boyu bol su içmesinin tavsiye edilmesiyle sağlanabilir.
Etiket37 Bu etiket stabilite nedeniyle dondurularak saklanması gereken ilaçlar için kullanılır.
Etiket38 Bu etiket selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörü (ör., fenelzin) ilaçlar içindir. Bu gruptaki ilaçlarla tedavi gören hastalara tehlikeli olabilecek ilaçbesin etkileşmeleri konusunda gereken bilgilendirme yapılmalıdır.
Etiket39 Bu etiket ağızdan alınmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket40 Bu etiket yutulmaması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır. Örneğin ağız içini çalkalamak için kullanılan gargaralar yutulmaması gereken preparatlardır.
Etiket41 Bu preparat yerfıstığı aşırı duyarlılığı olan kimseleri uyarmak amacıyla bileşiminde yer fıstığı içeren ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket42 Oral biyoyararlanımı yiyeceklerden etkilenen veya optimum etki için yiyeceklerden hemen önce bağımsız olarak alınması gereken ilaçların sabahları aç karnına alınması uygun ilaçlar için kullanılır. Oral yoldan kullanılan bifosfonatlar ve proton pompası inhibitörleri için kullanılabilir.
Etiket43 Bifosfonatların GI yan etkilerini azaltmak ve emiliminin etkilenmemesi için hastaların en az 30 dakika tamamen dik durumda kalmaları ve yatmamaları gerekmektedir. Hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.
Etiket44 Bazı ilaçların kullanımında hastaların hatırlamasını kolaylaştırılması ve yan etkilerinden sakınılması için gece yatmadan alınmaları gereklidir. Bu etiket bu ilaçları kullanan hastaların tedavilerinde bilgilendirilmesi için kullanılmaldır
Etiket45 Bu etiket oral antidiyabetik ilaçların kullanımı ile ilgili hastaların bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır
Etiket46 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması ve 14 gün içinde kullanılması gerekmetedir. Bu etiket bu ilaçlara hastaların bilgilendirilmesi için ilave edilir.
Etiket47 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması ve 10 gün içinde kullanılması gerekmetedir. Bu etiket bu ilaçlara hastaların bilgilendirilmesi için ilave edilir.

RxMediaPharma® RxEtiket® Komple Etiket Seti

  • Ürün Kodu: komple-set
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 400,00TL +KDV