Hastanın ihtiyaç duyduğu bilgiyi almasını sağlayarak akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek eczacının sorumluluğundadır. Eczacının her fırsatta hastalarına danışmanlık hizmeti sunması gerekir. Danışmanlık hizmetinin doğru verilmesi ilacın hedeflenen terapötik etkisini göstermesini sağlar ve önlenebilir advers etki insidansını düşürür. Eczacının verdiği bu danışmanlık hizmeti hastanın akılcı ilaç kullanımını sağlayacak her türlü bilgi aktarımını kapsar.

Bu çerçevede eczacı tarafından hastaya sunulan sözlü danışmanlık hizmetinin hastanın ilaç ambalajlarına yapıştırılan uygun etiketlerle yazılı talimatlar şeklinde pekiştirilmesi gerekir. RxMediaPharma® RxEtiket® Temel Etiket Seti farmasötik bakım hizmeti sunumunda en sık kullanılan 24 farklı uyarı ve bilgilendirme etiketi içerir. Bu setin ilk etiketi ilacın veriliş zamanının (sabah, öğle, akşam, gece) belirtilmesini sağlar. RxMediaPharma® RxEtiket® Temel Etiket Seti toplam 21.500 adet etiket içermektedir.


TEMEL ETİKET SETİ İÇERİĞİ

RxEtiket® GEMAŞ®'ın tescilli markasıdır. Aşağıdaki Hasta Bilgilendirme ve Uyarı Etiketleri Setinde yer alan grafik ve metinlerin telif hakkı Prof.Dr. Levent Üstünes'e aittir.
Temel Set
Etiket 0 Bu etiket hastanın günlük ilaç alma zamanlarını ve alması gereken ilaç miktarını belirtmek için özel olarak tasarlanmışır. Etiket üzerinde SABAH, ÖĞLEN, AKŞAM ve GECE YATARKEN seçenekleri mevcuttur. Hastanın algılamasını kolaylaştırmak için her ilaç alma zamanını gösteren 4 ayrı görsel simge kullanılmıştır. Her ilaç alma zamanı için hastanın alması gereken ilaç miktarı etiket üzerinde ilgili yere yazılabilir.
Etiket1 Bu etiket birincil veya ikincil etkisi sedasyon olan ilaçlar için kullanılır. Aynı zamanda bir merkezi sinir sistemi depresanı olan etanol, aditif sedatif etkiye neden olabilir.
Etiket2 Bu etiket, diyabet hastalarında hipoglisemi riskini azaltmak için kullanılır ve sadece insülin dahil tüm antidiyabetik ilaçlar için kullanılmalıdır. Aspirin yüksek dozlarda hipoglisemiye yol açabilir ve diyabet hastalığının kontrol dışına çıkmasına neden olabilir. Antitrombosit tedavi için kullanılan dozlarda (300 mg/gün'den az) bu etkinin görülmesi olası değildir. Bu etiket aspirin ve steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİD'ler) birlikte kullanıldıklarında da yararlı olabilir. NSAİD'ler (COX2 inhibitörleri dahil) ve aspirin birlikte kullanıldıklarında kanama dahil gastrointestinal advers etkilerin görülme riski artar. Bazı hastalarda aspirinin kardiyovasküler riski azaltmasının sağladığı yarar, kullanılmasının getirdiği riskten fazla olabilir.
Etiket3 Bu etiket potasyum tutucu diüretikler, anjiyotensindönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE'ler) ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri (sartanlar) için kullanılır. Bu kombinasyonlar ile ciddi hiperkalemi bildirilmiştir. Eczacılar bir hasta bu tür bir kombinasyonu kullandığında, doktorun hiperkalemi riskini göz önünde bulundurduğundan emin olmalıdır.
Etiket4 Bazı ilaçlar merkezi sinir sisteminde aşırı uyarılma, sersemlik, bayılma hissi ve bitkinlik dahil merkezi sinir sistemi semptomlarına neden olabilir ve motor koordinasyonu zayıflatabilir. Bu belirtiler çoğunlukla devam eden tedavi sürecinde kaybolurlar. Bununla birlikte, başta yaşlılar olmak üzere bazı hastalar olumsuz etkilenebilir. Hasta güvenliğini sağlamak için bu gibi etkileri olduğu bilinen ilaçlarda bu etiketin kullanılması gerekir. Ancak, bu etiketin bazen sadece tedavinin başlangıcında veya ilaç dozunun artırılması durumunda kullanılması gerektiğine dikkat edilmelidir.
Etiket5 Bu etiket, özellikle yaşlılarda, ortostatik hipotansiyon oluşturabilecek ilaçlar için kullanılır. Buna bağlı ortaya çıkabilecek düşmeler yaşlılarda görülen kemik kırıklarının başlıca nedenidir. Eczacılar bu konuda hastalarını sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmelidir.
Etiket6 Bu etiket bileşiminde parasetamol (asetaminofen) bulunan tüm preparatlar için gereklidir. Çünkü parasetamol farklı birçok kombine beşeri tıbbi ürünün bileşimine girer. Bu etiket parasetamol içeren reçetesiz ilaçlar (OTC) için de uygundur. Parasetamol için önerilen mutad toplam günlük doz 4 g'dır.
Etiket7 Bu etiket tetrasiklinler, bifosfonatlar, florokinolon antibiyotikler ve metal iyonları ile biyoyararlanımlarının azalmasına yol açan güç çözünür kompleksler oluşturan ilaçlar için kullanılır. Çözünürlüğü antasidler tarafından olumsuz yönde etkilenen ketokonazol gibi ilaçlar için de kullanılır. Bu etiket süt ve süt ürünleriyle birlikte alındığında absorbsiyonu anlamlı ölçüde etkilenmeyen minosiklin ve doksisiklin preparatlarında kullanılmayabilir.
Etiket8 İlaçlar arasındaki etkileşmeler tedavinin başarısız olmasına veya advers etkilere neden olabilir. Bu etkileşmeler farmakodinamik nitelikte olabileceği gibi, ilacın absorbsiyon ya da klirensinin değişiminden de kaynaklanabilir. Etkileşmenin klinik önemi terapötik indeksi dar ilaçlar için daha fazla olabilir. Bu etiket çoğunluğu bir dizi ilacın metabolik klirensinin inhibisyonuna bağlı çoklu ilaç etkileşmesi gösteren ilaçlar için kullanılır. Belirili tamamlayıcı ilaçlar (ör., nutrasötikler, fitomedisinaller, vitamin ve mineral destekleri) diğer ilaçlar ile etkileşebilir. Bu gibi ilaçları kullanmakta olan hastalar bu olasılık hakkında uyarılmalıdır.
Etiket9 Belirli tıbbi ürünlerin bozulmalarını önlemek için 28 °C arasında saklanması gerekir. Bu, bir ev buzdolabı ile sağlanabilir. Hastanın kullanmakta olduğu viyal veya kaset formundaki insülinlerin buzdolabında saklanmasına gerek olmadığına dikkat edilmelidir.
Etiket10 Bazı ürünlerin raf ömürleri kimyasal parçalanma veya bakteriyel kontaminasyon olasılığı nedeniyle sınırlıdır. Örneğin, göz preparatlarının raf ömrü, stabilite problemi veya dikkate alınması gereken diğer hususlar daha kısa bir süreyi gerektirmedikçe, açıldıktan sonra 28 gündür. Bunun için eczacıların Kısa Ürün Bilgisi'ne bakmaları gerekir. İnsülin viyalleri veya kasetleri oda sıcaklığında (25 °C) 28 gün saklanabilir.
Etiket11 Bazı ilaçlar güneş ışığına veya güneş ışığı veren (UV) lambalara mazur kaldıklarında fototoksik veya fotoalerjik reaksiyona neden olabilirler. Bu gibi ilaçları kullanan hastalar güneş ışığının veya güneş ışığı veren lambaların etkisini en aza indirmek için önlem almak üzere teşvik edilmeli ve bu tip potansiyel problemleri minimize etmek için +30 faktör etkili güneş koruyucu ajanlar ve/veya koruyucu giysiler kullanmaları konusunda bilgilendirilmelidir. Bazı sitotoksik ilaçlar veya immünosüpresif ajanlar bazı cilt kanserlerinin insidansını artırır. Bu gibi ilaçları kullanacak olan hastalar aşırı güneş ışığına ve güneş ışığı veren (UV) lambalara maruz kalmaktan kaçınmalıdır.
Etiket12 Belirli ilaçlarla uzun süren tedavinin aniden kesilmesinin ciddi potansiyel sonuçları vardır. Benzodiazepinlerin, uzun süren oral kortikosteroid ve beta blokör tedavisinin aniden kesilmesine bağlı advers etkiler bunların başlıca örnekleridir. Antikonvülzanlarla tedavinin aniden kesilmesinden sonra nöbet sayısının ve sıklığının arttığı bildirilmiştir. Tedavi sırasında advers etki yaşanması durumunda bu etiketteki uyarı geçerliliğini yitirir. Hastalar bu gibi bir durumla karşılaştıklarında doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Eczacılar bu etiketi talimatlar ile açıkça çelişmesi durumunda kullanmamaları gerekir (örn., prednizolon 25 mg, dört gün süreyle günde dört kez).
Etiket13 Enterik kaplı veya modifiye salım şekilleri için "BÜTÜN OLARAK YUTUNUZ" ifadesi içeren etiket yapıştırılmalıdır. Bu gibi ürünlerin içerdikleri etkin maddeyi salıverme özellikleri nedeniyle bütün olarak yutulmaları gerekir. Ezilmeleri ve çiğnenmeleri aşırı dozda alınmalarına bağlı toksisiteye yol açabilir. Bazı tabletler bölünebililr olmalarına rağmen, bölünmüş kısımlarının ezilmemesi veya çiğnenmemesi gerekir. Öte yandan bazı kapsüller içerdikleri pelletlerin zarar görmemesi koşuluyla açılarak kullanılabilirler.
Etiket14 Bazı ilaçların gastrointestinal yan etkileri yemeklerle birlikte alındıklarında azalabilir. Oral yoldan kullanılan bazı hipoglisemik ilaçların yemekle ya da yiyeceklerle birlikte alınması hipoglisemi epizodu görülmesi riskini en aza indirir. Ketokonazolün absorbe olan miktarı mide boşalma hızının yavaşlaması ve çözünürlüğünün midenin asidik ortamında artması nedeniyle yemeklerle birlikte alındığında artar. Griseofulvinin absorbsiyonu da safra akışının uyarılması nedeniyle yemeklerle birlikte alındığında artış gösterir.
Etiket15 Antibiyotikler ve antibakteriyel ajanlar ile önerilen tedavi süresinin tamamlanması hastalığın nüksetme insidansını azaltır ve dirençli suşların ortaya çıkma olasılığını en aza indirir. Bu etiket preparattaki toplam doz miktarı, belirlenen tedavi süresi için gerekenden daha fazla olan bazı pediyatrik dozaj şekilleri için uygun olmayabilir. Örneğin, antibiyotikler genelde sadece beş ila yedi gün süreyle kullanılırlar. Hastalar advers etkiler görülmesi durumunda bu etikette yazan talimatın geçerliliğini yitireceği ve derhal reçeteyi yazan doktora başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
Etiket16 Bu etiket yiyeceklerle beraber alındığında emilimi daha fazla olan ilaçlar için kullanılır. Yemeklerden hemen önce alınan ilaçlar aç karnına alınmış sayılmazlar. Çünkü ilaçtan hemen sonra alınan gıdalar nedeniyle ilaç midede besinlerle karşılaşırlar.
Etiket17 Bu etiket kullanılmadan önce mutlaka çalkalanması gereken ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket18 Bu etiket sadece haricen kullanılan ilaç preparatlarına yapıştırılmalıdır
Etiket19 Kuru toz süspansiyon formunda bazı ilaçların (örneğin bazı antibiyotikler) hazırlandıktan sonra stabilitesinin sağlanması amacıyla buzbolabında saklanması gerekmektedir. Bu etiket bu amaçla hazırlanmıştır.
Etiket20 İnhalasyon yoluyla kullanılan steroidler oral fungal enfeksiyon riskini artırırlar. Kullanım sonrası ağzın suyla çalkalanması bu sorunun görülme insidansını azaltır. Hastalara ağızlarını iyice çalkaladıktan sonra ağızlarındaki çalkalama suyunu tükürmeleri söylenmelidir
Etiket21 Bu etiket bir tıbbi ürün uyku ilacı olarak kullanılacağı zaman ve yatma zamanı ya da gece tek doz alınacağı zaman kullanılmalıdır. Danışmanlık hizmetinin gerekip gerekmediğine hipnotik etkinin birincil veya ikincil etki olmasına bakılarak ve alkolün mutlak kontrendikasyon olup olmamasına göre karar verilir.
Etiket22 Bu etiket etanolün metabolizması ile etkileşen, advers etkilere neden olduğu bildirilen veya etanolle birlikte kullanılması kontrendike olan ilaçlar için kullanılır. Örneğin, asitretin kullanmakta olan kadın hastalar tedavileri süresince veya tedavinin kesilmesinden sonra iki ay alkollü içecekler tüketmemelidir. Alkol asitretinin uzun süreli etkilerinden (ör., teratojenite) sorumlu olan etretinata dönüşümünü indükleyen temel faktördür.
Etiket23 Romatoid artrit ve psoriyazis gibi inflamasyonla seyreden bazı tıbbi durumların tedavisinde kullanılan antienflamatuvar ilaçlar (ör., metotreksat) haftada bir uygulanan düşük doz rejimleri şeklinde uygulanırlar. Bu ilaçlar aşırı dozda alındıklarında ölüm dahil ciddi advers etkilerin görülebildiği bilinmektedir. Bu nedenle eczacılar hastanın kullandığı dozun uygunluğunu mutlaka doğrulamalı, haftada tek doz uygulanmasının gerekçesinin altını çizmeli ve hastalarını sürekli izlemelidirler. Bazı bifosfonatlar ve antimalaryal ilaçlar da haftada bir uygulanır. Eczacı hastasının bu gibi ilaçları her hafta aynı günde alması için teşvik etmelidir.

RxMediaPharma® RxEtiket® Temel Etiket Seti

  • Ürün Kodu: temel-set
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 250,00TL +KDV